Chinchero Wool; Chinchero, Peru
Berto's Sheep; Pinon, Navajo Nation